Zákaznická podpora:+420 739 610 850

Snadná reklamace

Na této stránce se můžete seznámit s tím, jak u nás fungují reklamace.

Jak a kde uplatnit reklamaci?

 1. Reklamaci prosím uplatněte na e-mail: obchod@etani.cz, na telefon 739 610 850 nebo dopisem na adresu: Adiel s.r.o., Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5.
 2. Formulář nebo průvodní dopis k vámi uplatňované reklamaci musí obsahovat následující náležitosti:
 3. vaše kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace;
 4. prokázání nákupu zboží (nejlépe přiložením dokladu o koupi).
 5. Zboží, které podle vašeho názoru obsahuje vadu, pečlivě zabalte a zašlete spolu s reklamačním formulářem na výše uvedenou adresu. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, musí být čisté a kompletní. V opačném případě nejsme povinni se reklamací zabývat a zboží vám zašleme zpět.
 6. Pokud jste spotřebitel, tak při uplatnění reklamace obdržíte prostřednictvím elektronické pošty písemné potvrzení – reklamační protokol, sloužící jako doklad při vypořádání reklamace. V reklamačním protokolu jsou uvedeny informace o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace požadujete.

Kdy odpovídáme za vady zboží

 1. Odpovídáme vám za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že v době, kdy přebíráte zboží, odpovídáme zejména za to, že:
 2. má vlastnosti, které jsme si ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které jsme my nebo výrobce popsali nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy námi uvedené;
 3. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití uvádíme;
 4. zboží případně odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze;
 5. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 6. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 7. Pokud jste spotřebitel, odpovídáme za vady vzniklé po převzetí zboží v 24měsíční záruční době, není-li uvedena jiná doba.
 8. Upozorňujeme, že pokud jste si zakoupili zboží, které bylo vadné a pro svou vadu bylo zlevněno, pak za tuto vadu, pro kterou bylo zboží levnější, neodpovídáme.
 9. V případě, že jste spotřebitel a vada se projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Jinak jste oprávněni uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 10. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost, pokud jste spotřebitel. Zárukou za jakost se vám zavazujeme, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.
 11. Pokud jste nám vytkli vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůžete vadné zboží užívat.

Kdy zboží nelze reklamovat?

 1. Záruka a nárok z odpovědnosti za vady se nevztahují na:
 2. opotřebení zboží jeho obvyklým užíváním,
 3. použité zboží, kdy vada odpovídá míře opotřebení,
 4. vady, o kterých jste věděli, nebo které jste sami způsobili.
 5. Reklamovat proto nelze vady zjištěné v důsledku nesprávného užívání, nedodržení pokynů k používání zboží, nesprávným skladováním nebo poškozením zboží zákazníkem.
 6. Vezměte prosím na vědomí, že pokud jste citliví nebo alergičtí na dodané zboží či látky v nich obsažené, nelze to považovat za vadu zboží.
 7. Upozorňujeme také, že obrázky, které vystavujeme na našem e-shopu, jsou pouze ilustrativní a mohou se ve skutečnosti lišit např. v obalu, barvách atd., nejde tedy o závazné zobrazení vlastností zboží.

Co můžete při reklamaci žádat

 1. V záruční době můžete uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
 2. odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
 3. bezplatné odstranění vady opravou;
 4. přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
 5. vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.
 6. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
 7. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), máte nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
 8. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), máte právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo Odstoupení-od-kupní-smlouvy ETANI CZ
 9. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u nás jako prodávajícího.
 10. Při uplatnění reklamace nám sdělte, jaké právo jste si zvolili. Změna volby bez našeho souhlasu je možná jen tehdy, žádali-li jste opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolíte-li si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, máte práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 11. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy můžete požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
 12. Pokud prokážeme, že jste před převzetím o vadě zboží věděli nebo ji sami způsobili, nejsme povinni vašemu nároku vyhovět.
 13. Za vadu plnění se nepovažuje překážka způsobená vyšší mocí.

Jak reklamaci vyřídíme

 1. Pokud jste spotřebitel, pak ihned, případně nejpozději do tří pracovních dnů ve složitějších případech, rozhodneme o vaší reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení vám v této lhůtě sdělíme.
 2. Pokud jste spotřebitel, pak reklamaci, včetně odstranění vady, vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s vámi písemně nedohodneme na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty máte stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Zašleme vám elektronicky potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a o době trvání reklamace, případně zdůvodnění zamítnutí reklamace. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy jste si byli povinni zboží vyzvednout.
 3. Pokud jste podnikatel, pak rozhodneme o vaší reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení, v přiměřené lhůtě. Vaši reklamaci posoudíme a zašleme vám písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a o době trvání reklamace, případně zdůvodnění zamítnutí reklamace.
 4. Jako spotřebitel máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, tyto náklady jsou chápány jako nejnižší možné. O proplacení těchto nákladů musíte požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění, jinak vám nemusí být přiznáno.

 _______________________

           za ADIEL s.r.o.

   Ing. Stanislav Kameníček

               jednatel